paresthesias. Metabolic: Rise in BUN. Musculoskeletal: Arthralgia